-----------------
برداشت

(گزینش لمس شدنی)
/شیء/
-----------------
ورداشت

(گزینش لمس نشدنی)
/داده‌ها/
-----------------